رنگ شناسی در معماری معنی دارد ؟

رنگ در معماری

یکی از ملاحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنری رنگ اهمیت دارد ، بررسی تأثیرمتقابل رنگ ها است . جلوه یا اثر هر رنگ در جوار رنگ دیگر تغییر می کند هر رنگ نسبت به دیگری میزان تیرگی یا روشنی ذاتی اش را می نمایاند . معکوس کردن این ترتیب طبیعی ، ناسازگاری رنگی به بار می آورد.هر رنگ دارای سه صفت یا سه بُعد دیداری مستقلا تغییر پذیر است : فام ، درخشندگی و پرمایگیفام ، صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسله ی رنگی ( از قرمز تا بنفش) معادل با نور طول موج های مختلف در طیف مرئی – مشخص می کند قرمز ، زرد و آبی را فام های اولیه می نامند و چون مبنای سایر فام ها هستند ، رنگ های اصلی نیز نام گرفته اند . فام های ثانویه عبارتند از : نارنجی ، سبز و بنفش که از اختلاط مقادیر مساوی از دو فام اولیه حاصل می شوند . فام های ثالثه از اختلاط فام های اولیه و ثانویه به دست می آیند : زرد- نارنجی( پرتقالی) ، نارنجی- قرمز ، قرمز- بنفش ( ارغوانی) ، بنفش- آبی ( لاجوردی) ، آبی- سبز (فیروزه ای) ، سبز- زرد (مغز پسته ای) . دوازده فام نامبرده را با ترتیبی معین در چرخه ی رنگ ، نشان می دهند .

در چرخه ی رنگ ، فام های ثانویه و ثالثه ای که بین یک زوج فام اولیه جای گرفته اند ، دارای روابط خویشاوندی هستند و در کنارهم ساده ترین هماهنگی رنگی را پدید می آورند .مادامیکه این رنگ ها با رنگ های خالص سفید و سیاه ترکیب شوندایجاد بیشماری از رنگ ها و سایه های مختلف می نمایند.

درخشندگی، دومین صفت رنگ است و درجه ی نسبی تیرگی و روشنی آن را مشخص می کند(غالبا ً نقاشان اصطلاح رنگسایه را نیز در همین معنا به کار می برند) . معمولا ً درخشندگی رنگ های فام دار را در قیاس با رنگ های بیفام می سنجند . در چرخه ی رنگ ، زرد بیشترین درخشندگی (معادل خاکستری روشن نزدیک به سفید) و بنفش کمترین درخشندگی ( معادل خاکستری تیره ی نزدیک به سیاه) را دارد .

پرمایگی (اشباع)، سومین صفت رنگ است و میزان خلوص فام آن را مشخص می کند ( گاه واژه ی شدت را در این مورد به کار می برند ) . فام های چرخه ی رنگ صد در صد خالص اند ولی در طبیعت به ندرت می توان فام خالصی یافت . همچنین ، کمتر رنگیزه ای حد اشباع فام مربوطه در چرخه ی رنگ را داراست .

رنگهای درخشان به تنهایی جذاب هستند اما اگر در یک الگو یا ردیفی منظم قرارگیرند از نظر بصری تاثیر بیشتری خواهند داشت. این نوع آرایش یک ساختار ساده را بر این رنگ ها حاکم می کند و در نتیجه یک مفهوم و یا نوعی نظم را، ورای حضور محض رنگ ها، منتقل خواهد کرد.

دیوارها و پیش زمینه های روشن رنگ های سرد ، مختصر کاهش در دمای بدن نگرنده ایجاد می کنند و رنگ های گرم باعث مختصر افزایش دمای بدن می شوند . به لحاظ بصری ، رنگ گرم پیش می آید و رنگ سرد پس می نشیند.

پنجره ها و مبلمان با زمینه رنگ و سایز متوسط در مبلمان و پنجره هائی با سایز بزرگ شاهد آن خواهیم شد که رنگ انها با یکدیگر مخلوط خواهد شد و از لحاظ تأثیر گذاری بر محیط غالب خواهند شد ثبات از بین خواهد رفت و تلویحاًنوعی تکان بصری ایجاد خواهد نمود. با مبلمان وپنجره های متوسط و با رنگی متعادل و متوسط خواهیم توانست ترکیب بندی با ثبات داشته باشیم. هر ترکیب بندی را میتوان کارآمد دانست به شرط این که عناصر صحنه به طور موثر با بینندگان مورد نظر آن، ارتباط برقرار کند. در اغلب موارد، نکته اساسی در شناسایی عناصر کلیدی صحنه نهفته است تا با نظم مبلمان و میزان نور ، آنها را از دل سایر عناصر تصویری متفرقه، بیرون بکشید. همین اشیاء مزاحم، صحنه ها را مخدوش میکنند و همچنین،بهتر است به جای تمرکز زیاد روی جزییات خیلی خاص، تنها روی ساختار کلی صحنه تمرکز کنید. چرا که تاثیر آنها در مقابل ترکیب بندی عمومی، بسیار سطحی است.

ملحقات تیره از این رو چشمان شما به سمت رنگ تیره تر کشیده می شوند و شما در روشی قادر خواهید بود ملحقات واثاثیه ها را نظم دهید تا هادی دید وکیفیت بصری روان باشند.

رنگ زندگی است زیرا جهان بدون رنگ برایمان مرده جلوه میکند ، رنگها ایده آغازین وثمره نور اصلی بدون رنگ هستند و مقابل آنها تاریکی بدون رنگ است. نور اولین پدیده در جهان است از طریق رنگ ها روح و طبیعت زنده جهان را برایمان آشکار میسازد.

همچنین کلمه و آوای آن,شکل و رنگ اش ، رگه های اصلی از ذات فوق طبیعی است که ما تصویری اندک از آن داریم.همانطور که صدا,رنگ , جلا به لفظ می بخشد ، همینطور هم رنگ بطور طبیعی به فرم شکل خاصی میدهد.ماهیت اصلی رنگ طنینی از تصورات خیالی است و در این حالت رنگ موسیقی است.زمانی که اندیشه مفهوم، قاعده مندی ، لمس رنگ و طلسم آن، شکسته است انگاه در دستان خود جز جسم بی روح چیز دیگری نداریم.

رنگ های نارنجی و آبی,رنگ های مکمل هستند و مخلوط این رنگها,رنگ خاکستری بوجود می آورد.وقتی ناظر در این مکان قرار میگیرد,نورهای متفاوتی دریافت خواهد کرد که این نورها متناوباً با نارنجی و آبی است و دیوارها این رنگها را با زوایای دائماً متغیرانعکاس میدهد.این تاثیر متقابل احساسی از غنای رنگ به انسان می بخشد.

رنگها نیروها و انرژی های درخشنده ای هستند که چه آگاه و چه ناخود آگاه روی ما اثر مثبت و منفی خواهند داشت.هنرمندانی که شیشه های رنگین خلق می کنند از رنگ برای خلق چنان محیطی معنوی و اسرار آمیز استفاده میکردند که اندیشه های پرستش کنندگان را بر دوش شاهین معنویت به پرواز درمی آورند.اثرات رنگ نه تنها از لحاظ بصری بلکه از جنبه های روان شناسی و روان شناختی نیز باید بررسی شوند.

سطوح رنگ باید شکل,وسعت و حدود خود را از خود رنگ و نوسان شدت آن (رنگ)کسب کند نه اینکه با خطوط از پیش معین شده باشد.

همچنین,شکل ها نیز دارای خصوصیت گویا و معنی دار نظام زیباشناختی خود هستند.در طراحی,این کیفیت های معنی دار شکل و رنگ می بایست با یکدیگر مطابقت داده شوند.

یعنی شکل و رنگ در معنی دار بودن و مفهوم خود یکدیگر را تایید و اثبات نمایند.سه شکل اصلی مربع,مثلث و دایره نیز مانند سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی دارای خصوصیات مفهومی و بیانی مشخص هستند.

مربع,نمایانگر ماده,وزن و حدود مشخص است وحسی از کشش و امتداد و تجربه حرکت را القاء میکند.مربع با رنگ قرمز منطبق است و وزن حجم قرمز با شکل سنگین و ساکن مربع مطابقت دارد.

مثلث با زوایای حاد و تند,تاثیر ستیزه جویی,پرخاش و تهاجم را ایجاد میکند.مثلث سمبل تفکر است و حالت وخصوصیت بی وزن آن با زرد روشن هماهنگی دارد.

دایره بر عکس مربع ، احساسات را ملایم و معتدل میکندو حس آرامش و حرکت آرام و آهسته را القاء مینماید.دایره سمبل روح است که در درون خود همواره در حال حرکت است.

تطابق و تناسب هر رنگ با شکل مربوط به خود مستلزم همانندی و توازن است.اگر رنگ ها و شکل ها در بیان مفاهیم و حالات توافق داشته باشند، تاثیرات آن دو چندان خواهد بود.

نظام چهار رنگی

چهار در حد عدد، و در حد مربع در هندسه بازتابی از نقشبندی تصوری نفس کل است که به گونه ی صفات فاعلی طبیعت (گرم، سرد، تر، خشک) و کیفیات انفعالی ماده (آتش، آب، هوا و خاک) ظاهر گشته است. چهار ربع روز، تربیعات قمر، چهار فصل، و بهره های چهار گانه زندگانی اینجهانی آدمی بازتابهای ثانوی اسن نظام اند.

رنگهای اولیه سرخ، زرد، سبز، و آبی به چشم می آیند. این چهار رنگ، با طبایع اربعه و با چهار عنصر اصلی (ارکان اربعه) همخوانی دارند. طبیعت، عامل فاعلی در قبال ماده، دائر کننده ی خلقت دنیوی‌ست و نواختنهای ظاهر و باطن تمامی هستی را تعین می بخشد. آدمی از طریق نظام چهارگانه همخوانیهای محسوسی با جنبه های گونه گون این نیروی جبلی طبیعت برقرار می کند که پیوسته در طلب حالت تعادلی متماثل با حالت ازلی انتظام خود است.

سرخ تداعی با آتش دارد، نمایشگر صفات طبیعی و جفت گرمی و خشکی ست. خود مبین روح حیوانی ست – فاعلی، انبساطی، و انعقادی. از لحاظ زمانی، همان با مداد بهار، و کودکی ست. سبز مکمل سرخ است، نمایشگر صفات متضاد سردی رطوبتاست. سبز نماینده آب است و نفس مطمئنه، با صفاتی انفعالی، انقباضی، و انحلالی. از لحاظ زمانی همان شامگاه، خزان، و پختگی ست. زرد هواست، گرم و تر. صفتی فکورانه، فاعلی، انبساطی، و انحلالی دارد. از لحاظ زمانی همان نیمروز تابستان، و جوانی ست. زرد مکمل آبی ست که نماینده خاک است. سرد و خشک. آبی نشانه نفس اماره است. با صفاتی انفعالی، انقباضی، ضمن آنکه نمایشگر پایان دوره هاست، زیرا که شب است، زمستان است، و پیری. سیری نزولی و عروجی این رنگها، چون در حد حرکتی از طریق چهار ربع یک دایره در نظر گرفته شوند، خود دایره ئی تمام و کمال ترسیم می کنند؛ پایان یک دوره هیچ نیست جز نشانه ی آغاز دوره‌ای دیگر.

سبز در اسلام برین هر چهار رنگ به شمار می رود چرا که متضمن آن سه رنگ دیگر هم هست. زرد و آبی رویهم آمیزه‌ای متعادل به سبز دست می دهند که سرخی پسدید آنست. سبز با دو ساخت فطری اش که گذشته یا از لیت (آبی) و آینده و یا ابدیت (زرد) باشند و با ضدش، زمان حال سرخ فام، نشانه ی امید. باروری و جاودانگی ست.

هماهنگی رنگهای همجوار

رنگهای هم ساز، یا رنگهائی که در دایره ی رنگ کنار هم هستند، معمولاً در طبیعت یافت می‌شوند. رنگین کمان مقیاسی از سرخ تا به نارنجی و آبی تا بنفش دارد. رنگهای پائیزی رنگ سرخ را از خلال نارنجی، زرد، طلائی، قهوه ئی، و ارغوانی درجه بندی می کند. بیشتر رنگها از سبز زردگونه، سبز، سبز آبی گونه درجه بندی می شود. بیشتر رنگها از حیث سایه – روشن با رنگهای همجوار درجه بندی می شوند. یک گل سرخ روشنه های نارنجی و سایه های ارغوانی گونه دارد، حال آنکه یک لادن زرد مرکزش درجه بندی ئی رو به نارنجی و ساقه اش درجه بندی ئی رو به سبز زرد گونه دارد.

رنگهای همساز بر تاثیرات رنگی تاکید دارد. همچنانکه در تمام موارد رنگ ساده ی اصلی یا فرعی به پشتگرمی دو همسایه ی واسط. که نمایشگر منش اساسی آنند، تشدید می شود.

هماهنگی رنگ های ناهمساز

تضاد همزمان رنگهای ناهمساز ( مخالف) روی دایره ی رنگ در طبیعت نیز به همان فراوانی رنگهای موافق و همساز رخ می نماید. این تضاد یا تخالف به شدت هر رنگ می افزاید و به اتکاء پدیده های پسندید، به هر کدام درخشش ، وضوح ، و باروری می بخشد.

گلهای بنفشه که بیشتر مرکز زرد فام دارند؛ بالهای مرغ نیلی که با تلألؤ های مخالفتاب، نارنجی زرد گونه می زند و صحنه ی یک غروب نارنجی بر آسمان بحری سیر هیچ نیستند جز نمونه‌ای چند از استفاده ی عالی طبیعت از تضاد هماهنگ رنگها.

با رنگهای مکمله یا ناهمساز، یک رنگ گرم (اغلب به مساحتهای کوچک) را می توان بر مساحتهای بزرگی از رنگهای سرد نشاند و بدینسان در هم شکستن کیفیتی انفعالی کیفیتی مثبت بر انگیخت ترتیب ناهمسازها، البته نه محدود به دایره ی رنگ بلکه شاید برجسته ترین نحوی در دو رنگ مکمل سیاه و سفید جلوه گر است. نمادگرائی یا رمزیت ادریسی (ادنی جلوه گاه اعلی ست) عمیقاً در پدیده ی مکملهای رنگی و پسدید هایشان متجلی ست. پسدید ها می توانند سیری و اشباع پذیری آشکاری به سر زندگی رنگها و معنای نمادینشان بیفزایند.

نظام های رنگی یک تراز

کاربرد رنگهای یکترازه یا مسطح مترادف است با الگوهای یکترازه ئی که قبلاً تحت عنوان «سطح» و «خط» مطرح شد. رنگهای خط را آشکارا تا بعد سوم گسترش می دهند و عمقی از تشخیص به سطحها می بخشند که پیشتر دست نیافتنی می نمود. در این مرحله روابط رنگها، که عمدتاً در حد میانمایه ئی برای الگوهای هندسی به کار رفت اصلاً مبنائی یکسان و یک به یک دارند و موقعیتی فراهم می آورند تا تشخص و زیبائی فرد فرد رنگها حس شود میانکنشهایشان وابسته ی شش امکان متمایز هماهنگی ست، که قبلاً دیدیم یا هماهنگی های همسازی یا هماهنگی های ناهمسازی ست.

نظام های رنگی چند تراز

هنرور ز سنتی سلسله ی همزمانی از روابط که سر و کارشان با پر تکلف ترین قوانین «ابعاد» رنگ، با « اندازه» نسبی شان و با آمیزه های بصری رنگ هاست، به باطنی ترین سطح صورت – سازی رنگ دست می یابد.

معروف است که رنگها از کیفیاتی واجد بعد برخورد دارند. رنگهای گرم از قبیل سرخ، نارنجی و زرد فاعلی اند و پیشتاز؛ رنگهای سرد از قبیل سبز، آبی، و بنفش اننفعالی اند و پسنشین. با این اصل، سلسله هایی از ترازهای اولیه، ثانویه، ثالثه، وابسته به پسزمینه، سنتاً به رنگی واحد یا به رنگ های همساز متمرکز به رنگ آبی که همجوار با سبز – آبیها یا آبی – بنفش هایند، گرایش دارند. ترازهای ثانویه، درحالیکه سوی ناظر پیش می ایند و گاهی اوقات مرکب از الگوهای بسیارند، نمایشگر رنگ های مکمله ی پس زمینه هایشان هستند. تسلط عمده ی دامنه ی رنگ زرد ویژگی این تراز است، اما الگوهای ثانویه فیروزه ئی هم رایج اند. در مورد آخر، اما تاکید اصلی همیشه روی ترازهای نارنجی زردگونه ست. روشنه های شکوفه های سفید و زرد روشن یا دیگر نقشمایه ها ویژگی بخش تر از ثالثه اند که به ناظر از همه نزدیکتر می نماید. این روشنه ها لاجرم به پسنشین ترین نظام الگوهای ثانویه تعلق می گیرند و بدینسان عمق بصری با توازنی پدید می آورند.

رنگ ها نمایشگر اندازه ی نسبی آشکاری هستند، چون رنگهای روشن مایل به انبساطند و رنگ های تیره مایل به انقباض. زرد فراخمایه ترین رنگها می نماید و رد پی آن سفید، سرخ، سبز، آبی سرانجام سیاه قرار دارد که تنکمایه ترین رنگهاست. گزینش عاقلانه ی کوفه های کوچک سفید یا زرد در ترازهای ثالثه، که پیش تر مطرح شد، شاهدی ست بر آگاهی هنرمند سنتی از ظرایف کاربرد رنگ.

قوانین آمیزش بصری رنگ با تضادهای همزمان یا متوالی رنگ ها سر کار دارد. اگر رنگهای پر تضاد در مساحتهای کوچک ارائه شده باشند چشم از هم شناخته نمی شوند و خبط بصر به بار می آورند. اگر سرخ و سبز در آمیزند حاصل کار قهوه ئی گلفام است. از اینروی در بافندگی سنتی رنگ هاست. چه در قالیچه ها و چه در ظروف لعابی، که رنگهای ناهمساز در سطوح بزرگ کنار هم نشانده می شوند و آمیزه های بصری زنده ی پاکیزه ئی به دست می دهند؛ یا در بیشتر موارد رنگ های همساز در سطوحی کوچک همبافته می شوند و متن پر شور مشخصی پیش چشم می گسترانند.

تئوری رنگ ایتن

تصویر 1: دسته بندی رنگها در چرخه دوزاده رنگی به پیشنهاد ایتن


از ترکیب کردن ِ سه رنگ اصلی زرد ، قرمز و ابی ( مثل من با سه نور اصلی یعنی سبز قرمز و ابی اشتباه نکنید ) خاکستری بسیار تیره ای حاصل می شود . به این نوع ترکیب رنگ ، ترکیب کاهشی گفته می شود.

از مخلوط کردن ِ دو رنگ اصلی ، یک رنگ درجه دوم ساخته می شود

از مخلوط کردن یک رنگ اصلی با یک درجه دوم ، یک رنگ درجه سوم بدست می آید .

در چرخه ی دوازده رنگ ، هر دو رنگ رو به روی هم ، دو رنگ مکمل محسوب می شوند که از ترکیب شدن ِ آنها با یکدیگر ، خاکستری بسیار تیره ای به دست می آید .

قرار گرفتن رنگ های اصلی در کنار یکدیگر ، میتواند شدید ترین کنتراست ته رنگ را ایجاد کند .

شدت کنتراست ته رنگ در رنگهای درجه دوم از رنگ های اصلی کمتر است .

رنگهایی که از نظر رنگین بودن به یکدیگر نزدیک هستند ، شدت کنتراست ته رنگ کمتری ایجاد می کنند .

خط قطری مقطع به طور نسبی خانواده رنگهای گرم در راست و سرد را در چپ نشان می دهد .

در چرخه ی دوازده رنگی ، هر دو رنگ مکمل ، روی قطر های دایره ، روبه روی هم قرار می گیرند .

 

دو رنگ مکمل وقتی با یکدیگر ترکیب می شوند ، خصوصیت رنگین یکدیگر را خنثی و خاکستری های رنگین حاصل می کنند .

تناسب میان شکل و رنگ ، در رنگ های اصلی و درجه دوم

رنگ در طراحی

مبحث رنگ یکی از مهمترین عناصر موثر در هر نوع طراحی است. هنگامی که به یک جسم می نگریم در نگاه اول رنگ ان به چشم می اید و بعد و فرم آن و سپس بافت جسم را تشخیص می دهیم. همچنین رنگ مانایی بیشتری بر حافظه دارد چنانکه جسمی که به سرعت از کنار ما عبور میکند ممکن است فرم و بافت آن به خاطر فرد نماند اما رنگ ان معمولا در خاطر می ماند.

"رنگ حاصل بازتاب فیزیکی نور از سطح اشیاست که توسط چشم دریافت می شودو تاثیرات حسی گوناگونی را در افراد به وجود می اورد . چنانچه رنگهای روشن و پررنگ ،نشاط اور ،سرزنده و روح بخش هستند ،اما رنگهای تیره و کم رنگ ،عاری از نشاط ،سرزندگی و روح بخشی قلمداد می شوند." (مهندسین امایش محیط -1372)

رنگ یکی از از خاصیتهای نور است . ادراک رنگ ،نتیجه نور تابیده شده ،تغییرات در ان ، ویژگی های جذب کنندگی ،انعکاسی و انتقالی سطح ،رابطه سطح با رنگهای اطراف ان و ویژگی های چشم می باشد.

رنگ در برانگیختن احساسات بیننده ،یعنی واکنش های ذهنی او موثر است. رنگ توانایی زیاد و منحصر به فردی در تهییج ،مضطرب ساختن و ارامش بخشیدن به بیننده دارد . رنگ می تواند احساس دلهره ،نگرانی یا بی خیالی را به بیننده منتقل سازد. توانایی کنترل رنگ برای برانگیختن احساسات و رفتارهای مناسب از سوی بیننده برای ایجاد موثر فضای خارجی بسیاری اهمیت دارد.

فضاها و عناصر موجود درانها دارای مفاهیم ذتی هستند. میزان انتقال این مفاهیم به بیننده بستگی به میزان اگاهی بیننده از فضا و عناصر ان دارد . رنگ در به نمایش در آوردن ،تعادل و پنهان کردن این عناصر و مفاهیم انها می تواند بسیار موثر باشد.

 رنگ های گرم

درچرخه رنگها ، رنگ هایی که احساس گرما را به انسان منتقل می کنند مانند قرمز ،نارنجی ،زرد و... به نام رنگهای گرم خوانده می شود. رنگهای گرم در طراحی جلو می ایند و قبل از رنگهای دیگر به چشم می خورند و نزدیک تر از فاصله حقیقیشان به نظر می رسند.

-  استفاده از رنگهای گرم ، محیط را کوچکتر نشان می دهد.

 رنگ های سرد

رنگ های ابی ،سبز،بنفش و ... نیز که احساس سرما را منتقل می کنندرنگ های سرد نامیده می شوند . رنگ های سرد در منظر عقب می نشینند و دورتر از فاصله حقیقیشان از چشم به نظر می ایند.

- استفاده از رنگهای سر د در هر نوع محوطه ، فضا را بزرگتر نشان می دهد.

نکته: با قرار دادن رنگ های سرد در پس زمینه و رنگ های گرم در پیش زمینه یک محیط در چشم بیننده بزرگ ترجلوه می کند.

روانشناسی رنگ

رنگ های خنثی رنگهایی هستند که در طیف رنگی وجود نداشته و از ترکیب رنگهای دیگر بوجود می آیند و می توانـنـد اثرات مـثـبت یا منفی داشته باشند. سفید واقعا" یک رنگ نیست بلکه عدم حضور رنگ بشمار می رود و نـشـانگر خلوص و پاکی است. از طرف دیگر مشکی نشانه قاطعیت، الزام و رسمیت می باشد. این رنگ ها عبارتند از: سیاه، سفید، خاکستری، بژ، قهوه ای

بطور کلی رنگها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: رنگهای خنثی، رنگهای گرم و رنگهای سرد

رنگهای گرم قرمز، نارنجی، زرد، سبز چمنی، ارغوانی رنگهای گرم محرک سیستم عصبی بوده و احساسات را تشدید می کنند. این دسته از رنگ ها بوضوح قابل رویت بوده و موجب جلب توجه می گردند.

رنگ های سرد آبی، بنفش، فیروزه ای، سبز مایل به آبی، سبز رنگهای سرد رنگهایی ملایم هستند که اثراتی آرام بخش دارند. آبی روشن می تواند نشانه صلح و دوستی و آسـایش خاطر، و آبـی تیره نشـانگر قـابلیت اعتماد و درستی باشد.

قرمز : سختی، نیرو و خوش اقبالی

ارغوانی : اختیار، قدرت و سلطنت

ابی  روشن: آرامش،آسودگی خاطر - تیره: قدرت،صداقت، پشتکار

سبز :جوانی و طبیعت، قدرت شفا بخشی و التیام

زرد :  پدیداری و رویت، خطر و اخطار

نارنجی : گرمی، حرارت، رضایت و خوشحالی

قهوه ای : خاکی بودن، محکمی، استواری و قابلیت اعتماد

مشکی : قدرت، اختیار و استقلال

سفید : پاکی، خلوص، قدرت، صلح و دوستی

رنگ و خانه

بکاربردن رنگ های سرد برای اجزای اتاق خواب ( تخت خواب، ملافه ، پتو ... ) مکانی بدور از استرس و آرامش بخش را برای خوابی شیرین برای شما فراهم می کند. دیوارهای اتاق خواب را برای ایجاد آرامش به رنگهای سرد و ملایم مانند آبی یا آبی مایل به سبز رنگ آمیزی کنید.  قراردادن کوسن ارغوانی روز مبلمان با رنگ خنثی می تواند نشانه قدرت، توانگری و ثروت بوده و برانگیزنده تخیلات باشد.

رنگ لباس

لباس های معمولی با رنگ سبز یا زرد موجب جلب توجه می شوند. پیراهن یا ژاکت آبی تیره رنگ می تواند علامت قابلیت اعتماد باشد.

لباس ورزشی تمام خاکستری و خسته کننده خود را کنار گذاشته و برای راحتی اعصاب خود از رنگهای تیره تر یا روشنتر استفاده کنید.

لباس سراسر قهوه ای ممکن است شیک بنظر برسد اما خسته کننده و یکنواخت خواهد شد. افزودن کمی رنگهای سرد یا گرم مانند زرد، طلایی یا سبز باعث درخشان تر شدن ظاهر و فرایندهای ذهنی شما خواهد شد.

رنگ و اتومبیل

اتومبیل مشکی نشانه تمایل به گمنامی است.  برخی رنگهای بخصوص از آبی و قرمز حاکی از خود نما بودن راننده است.  رنگ زرد و نارنجی دلالت بر ورزشکار بودن شما میکند.  انتخاب رنگ نقره ای یا طلایی می تواند بیانگر ثروت و دارایی باشد.

رنگ و لباس های اداری

لباسی به رنگ خاکستری تیره، مشکی یا آبی سیر بپوشید تا شخصی موفق، آگاه و جدی بنظر برسید.

پیراهن سفید و ساده احترام و رسمیت را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

پیراهن بژ و یا غیر سفید چهره محافظه کارانه ملایم تری را از شما ارائه خواهد نمود.

رنگ و دفترکار

کارتهای ویزیت و سربرگها بهتر است به رنگهای خنثی تهیه شوند. رنگهای سفید و بژ معمولا" نسبت به رنگهای دیگر راحت تر خوانده می شوند.  دیوارهای آبی کمرنگ نسبت به سفید بیشتر تولید آرامش نموده و بیشتر جلب توجه می کند.

اسباب اثاثیه زرشکی یا ارغوانی تیره محیط کار شما را مجلل و سلطنتی جلوه خواهد داد.

برای اجناس تبلیغاتی، وب سایتها و نشانهای ترفیعی از رنگهای خشن و گیرا استفاده کنید تا موجب جذب بیشتر مشتریان گردد. برای خوانایی بیشتر، رنگ مشکی را در چاپ متون بکار ببرید.

 

منبع : jamerando.ccom

/ 0 نظر / 167 بازدید