نمونه کارهای طراحی حجم

ه تمام اشیایی که دارای طول ، عرض و ارتفاع باشند حجم گفته میشود.

همانطور که دایره ،مربع و مثلث سطوح هندسی پایه هستند ، کره،مکعب و هرم احجام پایه هندسی میباشند و معمولا همه احجام طبیعت از ترکیب یا تغییر شکل این سه حجم بدست می آیند.

میدانیم که از حرکت خط در فضا سطح بوجود می آید و از حرکت سطوح در فضا حجم تشکیل میشود .

در طراحی احجام معماری هر چند که پلان دوبعدی بسیار تاثیر گذار است ولیکن از یک پلان دو بعدی میتوان احجام متفاوتی طراحی کرد .

طراحی حجم به طرق مختلفی قابل انجام است مثلا بصورت ترکیب احجام با یکدیگر (شکل1و2 و3)،   یا از طریق کم کردن احجام از یکدیگر ویا تغییر احجام هندسی پایه (شکل 4و6و5) و یا بصورت طراحی پوسته ای روی حجم کلی ساختمان  (شکل 7 تا 10) ، گاهی با قرار دادن بازشو ها و یا قابهایی روی بدنه حجم بنا میتوانیم حجممان را طراحی کنیم مانند شکل 11

 

exterior facade building of ASU Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication

شکل1

architectural design facade of ASU Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication

/ 0 نظر / 113 بازدید