مطالعات مجتمع مسکونی

 فهرست

پیشنهاد طرح تحقیق

بیان مسئله

هدف

مبانی نظری عام طرح

معرفی موضوع مجتمع مسکونی

بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی

همه شاخص های اصلی طراحی مسکن

بررسی ضوابط و استانداردهای مسکن اجتماعی

ضریب پارکینگ

پارکینگ ها به سه دسته

کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی

سازمان خانه:

عملکرد و تجهیزات مسکن

قسمت های تشکیل دهنده مسکن

عملکرد

«محله»

اهداف کیفی محله

عنوان اهداف کیفی و اولویت بندی شده

تأثیر معماری بر رفتار انسان ها نسبت به حریم دیگران

کنترل مشرفیت

رعایت این آیین نامه اجرایی

بخش اول : تعاریف و مفاهیم مسکن

بخش دوم : بررسی نیازها و رفتارهای سکونت

بخش سوم : مجتمع مسکونی

بخش اول : جمع بندی مطالعات پایه

سکونت گاه

نیاز از دید علم جامعه شناسی

نحوه طبق بندی نیازها

دورنمای تحول بعد خانوار

نیازهای فردی و جمعی

گونه هایی از مسکن

خانه تک واحدی مستقل

خانه متصل

خانه با حیاط مرکزی

آپارتمان های مرتفع

برج در فضای سبز

آپارتمان های با ارتفاع متوسط

سازمان فضایی خانه های تاریخی

سازمان فضایی خانه های معاصر و معیارهای پیشنهادی برای طراحی خانه

در مورد طراحی فضاهای باز , بسته و سرپوشیده باید مدنظر قرار گیرد

اهداف مسکن در کشورهای جهان سوم

سیاست های مسکن در ایران

جمع بندی مطالعات تکمیلی

رابطه همسایگی

عملکرد و تجهیزات خانه

کیفیت فضایی شهری

انسان و درک فضا

سیمای محیط

خوانایی

چگونه تصویر محیط به وجود می آید

سیمای شهر و عوامل سازنده آن

روابط موجود بین عوامل سیمای شهر

محیط مسکونی

محیط اجتماعی

محیط کالبدی

طراحی سایت

اشراف

کنترل سروصدا

انواع محافظت

روابط همسایگی و تأثیر آن

گردش در فضا

فرم زمین به صورت خط

شکل زمین به صورت حصار

فرم زمین و آسایش

تأمین آسایش

آب به صورت طرح

اهداف طراحی آب

گیاهان

عناصر طراحی بصری

طبقات گیاهان

حوزه های اختصاصی در فضای عمومی

جمع بندی مطالعات تطبیقی

جمع بندی مطالعات زمینه

بخش دوم : تدوین چارچوبه کلی پروژه

تعیین و تدقیق نهایی اهداف و ارائه راهکارها

بخش سوم : برنامه فیزیکی پروژه

مبانی برنامه فیزیکی

شناسنامه گردشگری و جاذبه های

تاریخچه تهران

سابقه پیدایش منطقه

معرفی شهرک های مسکونی موجود

شهرک ها و مجتمع های مسکونی موجود

پتانسیل های توسعه منطقه

وضعیت اقلیم و هواشناسی منطقه

توپوگرافی منطقه

کلی از لحاظ توپوگرافی منطقه مورد مطالعه

شرح خدمات

مرحله اول :‌

1- تعیین منطقه مورد مطالعه

2- حوزه بندی

3- جمع آوری اطلاعات

مرحله دوم :

مرحله سوم : ( تجزیه و تحلیل )‌

مرحله چهارم : ( نتایج )‌

هیدرولوژی منطقه

ضخامت رسوبات آبرفتی و لایه های آبدار

بررسی های ژئوفیزیک منطقه

کیفیت های آبهای زیرزمینی

آب و هوا

خاک شناسی منطقه

حوزه های آبخیز

موقعیت

ساختار

زیربنا و شالوده

نقش ریاضی در طراحی عملکرد معماری

الف) طراحی مدولار

ب) مدل سازی

ایده اصلی طراحی مجتمع مسکونی

ایده شکل گیری واحدهای همسایگی

ارتباطات حرکتی و بصری

ملاحظات شهری

 

هندسه معماری

تاریخچه صنعت بتن پیش تنیده پیش ساخته

موانع رشد صنعت بتن پیش ساخته

سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

سیستم های اساسی مقاوم در برابر بارهای جانبی

قاب های پیش ساخته

تأسیسات

انتخاب موضوع

 

09187168838 (مهندس مرادی)قبل ازپرداخت تماس بگیریدتاشماره شماثبت شود

خرید از فروشگاه معمار

خرید از فروشگاه آرک

هزینه دانلود محصول :5000تومان ابتدا به شماره حساب 8725557273بانک

تجارت(به نام پویامرادی)واریز کرده سپس کد رهگیری دانلود را ازما دریافت

نمایید.


/ 0 نظر / 3 بازدید